Politika privatnosti

Opće informacije

Ova Pravila o privatnosti (dalje u tekstu:„Pravila“), utemeljena na Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95746/EZ (dalje u tekstu: „Opća uredba o zaštiti osobnih podataka“), objašnjavaju koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga i proizvoda, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Naše temeljno načelo je zaštita privatnosti kupaca i zaštita osobnih podataka. Pri obradi Vaših osobnih podataka pridržavamo se slijedećih načela:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je to potrebno

 • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene

 • Vaše osobne podatke ne koristimo u svrhu marketinga

 • Ne čuvamo Vaše podatke ako je prestala svrha za njihovu daljnju obradu ili ako za isto više ne postoji pravni temelj

 • Vaše osobne podatke nikada ne prodajemo, posuđujemo, distribuiramo niti ih javno objavljujemo

 • Ne koristimo automatizirane tehnike obrade osobnih podataka radi izrade Vašeg profila, radi analize niti radi predviđanja Vaših osobnih sklonosti i ponašanja

 • Vaše osobne podatke ne prenosimo u treće zemlje ili međunarodne organizacije

 • Osiguravamo da su Vaši osobni podaci sigurno pohranjeni

Važno je pročitati naša Pravila i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i Vašu pozornost. Nastojali smo da ova Pravila budu napisana što jasnije i da budu svakom razumljiva, sa željom da zadržimo Vaše puno povjerenje u način kako postupamo s Vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti vaših osobnih podataka u našoj firmi ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka elektroničkim putem na e-mail adresu: marketing-opel@auto-mall.hr ili pisanim putem na adresu voditelja obrade: Ulica kneza Trpimira 26 , 31 000 Osijek.

Tko smo mi

Ani d.o.o. nastupa u odnosu na osobne podatke Vas kao kupaca i potencijalnih kupaca usluga i proizvoda u ulozi voditelja obrade, koji određuje svrhe i načine obrade Vaših osobnih podataka te brine o osiguranju svih mjera sigurnosti Vaših osobnih podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. putem ispunjavanja kontakt obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali pružiti nam podatke. Baza podataka i njen sadržaj ostaju u našoj tvrtki te pri izvršiteljima obrade i koji djeluju u naše ime te su nam odgovorni. U svrhu pružanja usluga, a u skladu s Vašom suglasnošću, Vaše osobne podatke možemo davati i ovlaštenom zastupniku ili nekom od naših ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka, zbog čega s Vama u kontakt može doći i neka od tih osoba.

Zadržat ćemo kontrolu i odgovornost za korištenje svih osobnih podataka koje ste s nama podijelili.

Svrha i pravna osnova obrade

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo

a) u vezi i na osnovi naših obveza i/ili ovlasti koje proizlaze iz primjenjive zakonske regulative. Prikupljanje i obrada osobnih podataka u takvim je slučajevima zakonska obveza, jer u suprotnom ne bismo bili u mogućnosti uspostaviti i nastaviti ugovorni odnos s Vama, odnosno ispunjavati svoje ugovorne i zakonske obveze;

b)         u svrhu  sklapanja ugovora i pružanja usluga odnosno isporuke naručenog proizvoda, posebice u svrhu vaše nedvosmislene identifikacije, urednog obavještavanja te izdavanja računa. Prikupljanje i obrada osobnih podataka u ovom je slučaju ugovorna obveza jer u suprotnom ne bismo bili u mogućnosti sklopiti ugovor s Vama, odnosno izvršavati naše ugovorom preuzete obveze;

c) na temelju naših legitimnih interesa, prije svega za uspostavljanje komunikacije s Vama u svrhu izvršavanje naših obveza;

c)  za dokazivanje i zaštitu naših prava u slučaju postojanja nepodmirenih dospjelih obveza, te Vaše obavještavanje o postojanju istih;

Razdoblje pohrane podataka

Podaci pohranjeni kod nas – uključujući i osobne podatke – bivaju pohranjeni sve dok to odgovara zakonskoj obvezi pohrane ili je prikladno za ispunjenje naših usluga i legitimnih interesa.

Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo Vaše podatke u slučaju ako je pokrenut postupak prisilne naplate nepodmirenih dospjelih obveza i/ili se vodi sudski ili drugi odgovarajući postupak u svezi međusobnih prava i obveza iz ugovornog odnosa Vas kao kupaca i voditelja obrade, sve do pravomoćnog dovršetka postupka sukladno važećim propisima.

Tko ima pristup do Vaših podataka

Vašim osobnim podacima mogu pristupati drugi primatelji isključivo na način predviđen primjenjivom zakonskoj regulativi te na osnovi odgovarajućih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka.

Ovisno o namjenama za koje obrađujemo Vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

a) Unutar naše organizacije:

 • naše ovlašteno osoblje

b) Naši poslovni partneri: od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka (na primjer tvrtke koje pružaju usluge za ___d.o.o. ili u ime tvrtke ____ d.o.o.,vanjski pružatelji IT usluga, odvjetnička društva, kurirske službe itd.).

c) Ostale treće strane:

 • kada to zahtijeva zakonska regulativa ili je zakonski potrebno radi zaštite tvrtke

 • poštivanje zakonske regulative, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd.

 • zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke

Zaštita i pristup osobnim podacima

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikupljamo provodimo odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za Vaša prava i slobode.

Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđujemo.

Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

Vaša prava

Mi osiguravamo uvjete kako biste Vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo slijedeća prava:

 1. Pravo na pristup podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na Vas, možemo od Vas tražiti specifikaciju Vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o Vama obrađujemo.

 1. Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke, ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

 1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu vaših pojedinih podataka, kada se Vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada Vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo Vas da uvažite da Vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

 1. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

 1. Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s Vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od Vas dobili. Ukoliko zatražite, Vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.

 1. Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u  bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga.

Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

 1. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti Zahtjev za utvrđivanjem povrede prava nadležnom nadzornom tijelu sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/2018). Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: https://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Na Vaš ćemo zahtjev odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde Vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru Vašeg identiteta.

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete javiti ukoliko ste promijenili svoju e-mail adresu ili neki drugi podatak na temelju kojeg Vas kontaktiramo. Do tog trenutka u navedene se svrhe koriste Vaši trenutni podaci.

Vaša suglasnost

Slanjem Vaših podataka putem ove web stranice ili davanje istih putem telefona jamčite da su informacije koje ste pružili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše politike privatnosti.

Unaprjeđenje ovih Pravila

Zadržavamo pravo tekst ovih Pravila povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, Vaša prava koja proizlaze iz ovih Pravila ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena pravila koja mogu utjecati na Vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.

Ova Pravila objavljena su 25. svibnja 2018. godine.

Voditelj obrade (DPO)

Voditelj obrade osobnih podataka Ani d.o.o. obrađuje osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) utemeljenoj  na  Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Ani d.o.o. imenuje Nikolinu Pejičić kao službenicu za zaštitu osobnih podataka. Sve prigovore, prijedloge i upite vezane za Vaše osobne podatke i njihovu upotrebu možete slati na: marketing-opel@auto-mall.hr.